DE KLEURENANALYSE. EEN RAPPORTAGE

DE KLEURENANALYSE. EEN RAPPORTAGE

"Afgelopen dinsdag, 21 april deed ik in Bakkeveen de Profile Dynamics drijfverenanalyse. De test, uitgevoerd door het team van Schuiling Consult, overtrof in alles mijn verwachtingen. Hoe kan een test van amper een half uur - een test waarin je slechts zeventien vragen hoeft te beantwoorden - nu een waarheidsgetrouw beeld opleveren van wie je bent, hoe je handelt, waar je weerstand ligt etc. etc? Ik was sceptisch..., totdat ik onderstaande rapportage las die Schuiling Consult, op basis van mijn antwoorden, maakte."

Tjalko Bouma, directeur Marketing & Communicatie bij BEER.    


Rapportage 'Drijfverenanalyse' van Tjalko H. Bouma

Uw waarden en drijfveren


"U hebt een uitgesproken profiel. Dat betekent dat u een duidelijke voorkeur heeft voor bepaalde waardensystemen boven andere. Het profiel laat zich kortweg typeren als dat van een creatieve en strategische ondernemer. Opvallend is uw voorkeur voor de waardensystemen oranje, geel en groen. Minder hoog, maar wel nog merkbaar aanwezig in uw profiel, scoort het waardensysteem paars. Dat betekent dat u deze waarde functioneel kunt inzetten als dat nodig is."

Het resultaat telt
De stevige dosis oranje in uw profiel duidt op een ondernemende geest met ambitie die gaat voor het resultaat. Vanuit uw oranje drijfveer bent u ervan overtuigd 'het verschil te kunnen maken'. U houdt van presteren op uitdagende doelen die het beste in u boven halen en waarvoor u zich met hart en ziel kunt inzetten. Winnen is leuk en daartoe zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden. U herkent kwaliteit ook bij anderen en u ziet hoe die ingezet kan worden. Vanuit uw oranje drijfveer ziet u eerder kansen dan bedreigingen en bent u bereid om risico's te nemen om deze kansen te benutten. U hecht geloof aan de maakbaarheid der dingen en u zult niet makkelijk opgelegde grenzen accepteren als deze u in de weg staan. Uw oranje drijfveer is competitief en ingesteld op winnen. U bent er alert op zaken strategisch en slim aan te pakken en anderen te overtuigen en te overreden. Dat maakt dat u vaak meer voor elkaar krijgt dan de gemiddelde mens. Oranje zoekt waardering en acceptatie (respect) van de buitenwereld, door succes te behalen. U vindt het prettig als anderen u daarom serieus nemen en waarderen. U ziet vaak kansen waar anderen denken in bedreigingen en grijpt ze aan om uw doelen te realiseren. En heeft u uw doel bereikt, dan is het zaak om de lat weer wat hoger te leggen en een nog betere prestatie neer te zetten. U heeft oog voor de leuke dingen in het leven en u vindt het plezierig daarvan te genieten. Ook de buitenwereld mag weten dat het u goed gaat. U zorgt er dan ook voor om niet qua stijl of gedrag uit de toon te vallen bij de mensen die u belangrijk vindt. Uw oranje aspect is expressief en prettig in de omgang, maar wel vooral naar de mensen die belangrijk zijn voor het behalen van het resultaat, of waarvan de erkenning en waardering gewenst is. Uw oranje gerichtheid op doel en resultaat heeft vooral betrekking op de korte en middellange termijn.

Autonomie en denkkracht
Uw duidelijk aanwezige geel streeft naar zelfontplooiing, autonomie en persoonlijke vrijheid. U heeft een onderzoekende instelling en u houdt ervan om zaken goed te overdenken, met name op strategisch en conceptueel niveau. Dat kan leiden tot verrassende onconventionele) oplossingen voor complexe vraagstukken. U heeft er plezier in zaken van verschillende kanten te bekijken om ze te kunnen doorgronden, er inzicht in te krijgen en de grotere verbanden te ontdekken. Een saaie of beperkende omgeving vindt u onplezierig en u houdt niet van inconsistenties in systemen en/of het denken van anderen. U doorziet de samenhang van zaken en erkent dat uw eigen denken en handelen niet alleen consequenties heeft voor de directe omgeving en op de korte termijn, maar breed kan uitwerken over een lange periode. Over het algemeen zult u dan ook niet over een nacht ijs gaan, en pas handelen als u een probleem of vraagstuk goed hebt doorgrond en heeft nagedacht over de beste strategie om het op te lossen. Uw gele visie is op de toekomst gericht en u overziet ontwikkelingen op de langere termijn. U gaat graag uw eigen gang, met een open instelling en tolerantie naar anderen en andere ideeën. U beslist echter op basis van uw eigen waarnemingen en inzichten en u kunt daarin eigenwijs zijn. U bent gericht op zelfontplooiing. Daarbij houdt u rekening met uw omgeving, maar het liefst zoekt u uw eigen weg. Dat maakt dat u zich naar andere mensen wat gereserveerd op kunt stellen en dat leidinggevenden het soms moeilijk vinden om vat op u te krijgen. U heeft een flexibele instelling ten aanzien van verandering. Als leidinggevende analyseert u ieders talenten en streeft ernaar om deze op de juiste wijze in te zetten, op een niet-dominante wijze. Zo haalt u het beste in iedereen naar boven en komen er betere oplossingen tot stand.

Oog voor de mens
Met uw goed ontwikkelde groene drijfveer heeft u oog voor uw medemens, bent hulpvaardig en houdt ervan om samen te werken. Daarbij is een goede sfeer en harmonie voor u belangrijk en u zult zich inzetten om daaraan uw bijdrage te leveren. Interesse in andere mensen en onderlinge zorg voor elkaar maakt dat we prettig met elkaar werken en zaken goed lopen. Beslissingen kunnen het best in goed overleg worden genomen, waarbij consensus gewenst is. De tijd die dat kost verdient zich terug in het draagvlak voor consensusbesluiten. In uw groene overtuiging is niet iedereen hetzelfde, maar zijn mensen wel gelijkwaardig. Iedereen heeft recht op gelijke kansen en u kunt zich boos maken over onrecht en ongelijkheid in de wereld. Uw groen komt dan ook graag op voor de zwakkeren in de samenleving. U bent een tolerant mens naar anderen en problemen zult u het liefst uitpraten, of vermijden als u het gevoel heeft er niet met goed overleg uit te kunnen komen.

Als leidinggevende hecht u aan overleg, contact en goede onderlinge communicatie. Als iedereen zich lekker voelt en de sfeer goed is kan er immers optimaal gepresteerd worden. Uw groene streven naar harmonie kan ervoor zorgen dat u moeite heeft het conflict aan te gaan. Groen is egalitair van aard en uw groene kant heeft dan ook niet de behoefte om zelf op te vallen en is niet gehecht aan status of macht. Vanuit groen bent u vooral met de toekomst bezig, waar het allemaal beter en rechtvaardiger zal worden dan vroeger of nu.

Familiegevoel in balans
Uw geringe score op het paarse waardensysteem laat zien dat u wel enige affiniteit heeft met het vertrouwde gevoel dat het lidmaatschap van een club, gemeenschap of uw familie u kan geven, maar dat u niet snel zult doorschieten in behoudzucht of uzelf volledig zult wegcijferen. Traditionele (familie-, buurt - of bedrijfs) feesten kunnen best aardig zijn en hun symbolische waarde hebben. Aan de andere kant moeten de banden ook weer niet te knellend worden. U gaat waarschijnlijk pragmatisch om met verandering: u behoudt het goede en verandert daar waar nodig om in te kunnen spelen op nieuwe situaties. U heeft oog voor het verleden, maar ook voor de toekomst.

Conflicten 'liever niet'
De felheid, agressie en achterdocht van rood zijn niet uw stijl. U zult niet snel 'met de vuist op tafel te slaan' om voor uzelf op te komen, en het liefst zult u conflicten vermijden. Kritiek van anderen raakt u sterk en u kunt zich schuldig voelen als u denkt een ander tekort te doen. U houdt niet van stressvolle situaties waarin u onder tijdsdruk moet beslissen: die brengen onzekerheid en spanning met zich mee. Daarbij is een zekere besluiteloosheid u niet vreemd: u wilt nog wel eens uitstellen en lang 'wikken en wegen' alvorens de knoop door te hakken.

Structuur en orde gering
Uw geringe blauw hecht niet erg aan zekerheden, orde, structuur en regelmaat: dat is in uw optiek maar onnodig beperkend. Regels of afspraken die u maakt neemt u niet al te serieus: als het nodig is dan moet er de ruimte zijn om het wat anders aan te pakken. U gaat graag uw eigen gang en doet dingen bij voorkeur op uw eigen manier, ook als dat afwijkt van het gangbare of hetgeen voorgeschreven is. Op meer gestructureerde mensen kan uw gedrag wel als wat onbetrouwbaar en wispelturig overkomen.

Met beide benen op de grond
Uw affiniteit met het holistische en relativerende turkoois is uitgesproken laag. Men zal u niet snel betrappen op onrealistische en vage denkbeelden over een 'betere wereld' of 'hogere bewustzijnsniveaus'. Het holistische denken van turkoois komt u dan ook zweverig over. U
staat met beide benen op de grond en heeft meer met een praktische benadering.

De kracht van uw profiel

Succesvol, efficiënt en effectief Uw oranje ondernemingszin, doelgerichtheid en efficiency stellen u in staat om uw wensen en dromen te realiseren en uw omgeving ziet de inzet die u daarbij aan de dag legt en de prestaties die u neerzet. Uw succes dwingt bewondering af. U heeft oog voor kwaliteit en u ziet de kansen die zich voordoen en weet deze ook vaak te benutten.

Denkkracht, inzicht en creativiteit
Uw gele denkkracht en vermogen om met verrassende creatieve oplossingen te komen is opvallend. U trekt vaak goede conclusies, denkt goed over zaken na alvorens te handelen, en heeft een brede visie, inzicht en overzicht. Uw tolerante houding die andere mensen ruimte biedt voor eigen invulling en ontwikkeling van hun talent wordt als prettig ervaren.

Menslievend, sociaal en betrokken
Positief zijn uw groene betrokkenheid, warmte en medemenselijkheid. U heeft een sociaal gezicht, een goede antenne voor de gevoelens van anderen en een groot inlevingsvermogen: mensen voelen zich door u geaccepteerd en mogen u daarom graag. U bent een harmonisch ingesteld mens en u hecht aan een goede communicatie en coördinatie in de samenwerking met anderen.

Mogelijke valkuilen die samenhangen met uw profiel

Gevaar voor opportunisme
Uw oranje waardering voor succes en gevoel voor status kan bij meer egalitair ingestelde mensen op verzet stuiten, omdat het niet strookt met hun gelijkheidsdenken. Voor oranje is het resultaat belangrijk en heeft voorrang op regels en procedures. Zeer gezagsgetrouwe mensen kunnen daardoor moeite hebben met de souplesse waarmee u regels en voorschriften hanteert. Uw doelgerichtheid in het halen van resultaat kan bij doorschieten ook als drammerig worden ervaren door mensen die niet uw gevoel voor urgentie delen. Uw geloof in maakbaarheid kan bij erg sociaal gerichte mensen slecht vallen als er in hun visie onvoldoende oog is voor de sociale positie van anderen.

Complicerend
Uw speelse en flexibele geel schakelt makkelijk naar nieuwe ideeën en strategieën, maar kan door meer gestructureerde mensen ook als wat complicerend of wanordelijk worden ervaren. Meer mensgerichte mensen kunnen uw analytische geest als te eigengereid (te weinig consensusgericht) bestempelen en uw gereserveerde houding als arrogant misvatten. U zoekt in de regel naar oplossingen die echt werken, ook op de langere termijn. Mensen die meer op de korte termijn gericht zijn, tempo willen maken en resultaten willen halen, kunnen u daardoor te weinig actiegericht vinden en uw denkkracht als onpraktisch en te ingewikkeld beoordelen.

Aanbevelingen
Voor meer gestructureerde mensen is het belangrijk om uw ideeën en plannen goed uit te werken alvorens deze te presenteren. Daarbij doet u er goed aan om kritiek van anderen te overwegen en ter harte te nemen. Als andere mensen echt begrijpen wat u precies voor ogen staat, en daar ook de voordelen van zien, dan zal hun weerstand tegen uw nieuwe plannen snel afnemen. Mensen die tempo willen maken en u onder druk zetten om snel beslissingen te nemen en te handelen, kunt u tegemoet komen door direct afspraken te maken over oplevering (en die ook na te komen). Voor een soepele communicatie met zeer doelgerichte mensen is het van belang zaken zo concreet mogelijk te houden en met oplossingen te komen die aantoonbaar kunnen bijdragen aan het beoogde resultaat. U doet er goed aan oog te houden voor andere mensen en ook de bijdragen van anderen aanuw succes te onderkennen en te belonen. Zij zullen zich daardoor meer gewaardeerd en
erkend voelen en zich extra voor uw doelen in willen zetten. U bereikt daarmee per saldo meer. Mensen die meer waarde hechten aan regels en procedures dan uzelf komt u tegemoet door deze waar mogelijk te respecteren, of zelf (vooraf) de verantwoordelijkheid te nemen voor de eventuele consequenties van een overtreding. In uw contacten met zeer sociaal en egalitair gedreven collega's is het zaak om niet te zeer uw hoofd boven het maaiveld uit te steken of u te laten voorstaan op uw prestaties. Probeer hen te betrekken bij uw werk en bespreek uw plannen en besluiten. En maak vooral eens een praatje 'zomaar voor de gezelligheid'.

Spannende en versterkende combinaties

Autonomie versus groepsgevoel
De geel-groene combinatie in uw profiel kan aanleiding geven tot een intern gevoelde spanning, doordat uw groen streeft naar harmonie en consensus, terwijl uw gele kant ertoe neigt de groene gedeelde opvattingen juist ter discussie te stellen. Het kan er ook toe leiden dat het relatief lang duurt eer u in actie komt om zaken aan te pakken en te realiseren. Uw vriendelijke en naar consensus neigende groen houdt van gezelligheid en overleg om de neuzen dezelfde kant uit te krijgen, terwijl uw analytische gele kant zaken goed wil overdenken alvorens tot actie over te gaan. En dat kost beide tijd. Daarbij is uw score op het daadkrachtige rood aan de lage kant. Er kan u door anderen dan ook wel eens een gebrek aan daadkracht worden verweten. Daar staat tegenover dat wat u doet goed doordacht is en de kans dat anderen erin meegaan groot is door de degelijke onderbouwing van uw standpunten en ideeën, in combinatie met uw vriendelijke en persoonlijke benadering.

Succesgericht versus egalitair
De prominente aanwezigheid van zowel de oranje als de groene drijfveren in uw profiel kan soms ongemakkelijk aanvoelen. Uw oranje zoekt het succes en de publieke waardering, terwijl uw groene kant meer egalitair van aard is. Daarbij kan oranje nog wel eens willen gaan voor de eigen doelen, terwijl uw groen zich meer bekommert om het sociale aspect en de nadruk legt op het gezamenlijke. Mensen met deze combinatie van drijfveren herkennen vaak minder het statusgerichte van de oranje drijfveer en zijn over het algemeen minder op uiterlijk vertoon gericht. De combinatie van groen en oranje kan in goede balans zeer positief uitwerken. Daar waar onverdund oranje te ver kan doorschieten en ten koste kan gaan van andere mensen, zal uw groene aspect hieraan tegenwicht kunnen bieden. Anderzijds loopt u minder risico om in de groene valkuil van al te veel gezelligheid en zoeken naar consensus te vallen: uw oranje drijfveer zorgt ervoor zorgen dat er toch schot in de zaak blijft en uw handelen efficiënt en resultaatgericht is. En met oog voor uw medemens.